สศร.ปลุกจิตวิญญาณ แสดงจุดยืนต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

สศร.ปลุกจิตวิญญาณ แสดงจุดยืนต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ  

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดเผยว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดการประชุมสัมมนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้มีการเน้นย้ำ 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก เป็นการป้องกันการทุจริต การรู้เท่าทันความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร สศร. ต้องให้รู้ว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำ และต้องระมัดระวังในความเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพราะแม้จะกระทำโดยไม่เจตนา แต่อาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ ดังนั้นต้องปลุกจิตวิญญาณทุกคนให้มีความสามารถคิด วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน ถึงความผิดชอบชั่วดี และให้คำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

การศึกษา

นายประสพ กล่าวอีกว่า ส่วนที่สอง เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ การกำหนดพฤติกรรมในการทำงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม โดยเฉพาะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวม ของประเทศลดน้อยลงไปได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรม ฯ ได้ชื่นชม สศร. ในการเป็นหน่วยงานที่ไม่เคยมีการร้องเรียนเรื่องทุจริต ความประพฤติมิชอบ ซึ่งจุดนี้ สศร. จะต้องรักษามาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใสให้คงอยู่ต่อไปให้ได้ ตลอดจนควรมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือ ชี้แจงความไม่ปกติของการทำงานด้วย ขณะที่บุคลากรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน นอกจากนี้ ห้ามบุคลากร เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือปฏิบัติหน้าที่โดดเด็ดขาด และต้องการรับรู้และคำนึงต่อการทำงานหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมมากที่สุด

แนะนำข่าวการศึกษาเพิ่มเติม : รัฐบาลร่วมมือกับสตาร์ทอัปไทย เดินหน้าพัฒนาระบบการศึกษาเปิดตัวโครงการ